Pracownia Metod Diagnozy Psychologicznej Katalogi Katalog testów

Katalog testów

To jest poprzednia i już nie uaktualniana wersja strony. Prosimy przejść do nowego serwisu, klikając TUTAJ.

 

 


 

 

Udostępniamy katalog metod diagnostycznych znajdujących się w Pracowni. Poniżej zamieszczamy tabelę z jego pełną i aktualną treścią. Brak metody w poniższej tabeli oznacza, że nie jest ona dostępna w Pracowni.

Jednocześnie informujemy, że poniższy katalog ma służyć wyłącznie pracownikom i studentom Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wypożyczanie metod przez osoby spoza tego grona jest niemożliwe (pkt 4 Regulaminu).

Do Pracowni prosimy przychodzić z wybraną już sygnaturą.

 

SYGNATURA TYTUŁ SKRÓT AUTOR ELEMENTY SŁOWA KLUCZOWE UWAGI
1 Kostki Kohsa - Kohs, Bogdanowicz podręcznik, pomoce, arkusz, normy inteligencja niewerbalna, Kohs do badania osób w wieku 5-20 lat; nie wymaga od badanego użycia słów
2 Test noodynamik T.N-D Popielski arkusz dynamika wartości, noodynamika -
3 Kwestionariusz altruizmu A-N Śliwak arkusz, artykuł, klucz altruizm, współczucie -
4 Kwestionariusz Koncepcji Cech WSS Dweck, Lachowicz-Tabaczek arkusz stałość cech, zmienność cech -
5 Skala do badania ryzyka instrumentalnego i stymulującego SIRI Zaleśkiewicz arkusz, klucz ryzyko instrumentalne, ryzyko stymulujące, ryzykowanie -
6 Skala jakości życia rodzinnego FFQ Roelofse, Middleton, Plopa arkusz, klucz system rodzinny, jakość systemu rodzinnego, małżeństwo, rodzina -
7 Body Esteem Scale (Skala Obrazu Ciała) BES, SOC Franzoi, Shields, Lipowska, Lipowski artykuł, arkusze, klucze, normy obraz ciała, skala oceny ciała, wygląd fizyczny, samoocena do badania osób od 16 roku życia; materiały do testu można pobrać na stronie PTPiP, artykuł w języku angielskim - na stronie czasopisma Health Psychology Report (nr 1 z 2013 roku)
8 Inwentarz Agresja-Assercja Inwentarz A-A Gaś arkusz, klucz agresja, assercja, asertywność -
9 Kwestionariusz lęku (dla dzieci) STAIC Spielberger podręcznik, arkusz, klucz, normy lęk u dzieci, lęk jako stan, lęk jako cecha -
10 Test Matryc Ravena TMS Raven podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja, test matryc Ravena zawiera wersję Standard, Standard Plus i Równoległą
11 Kolorowy Test Matryc Ravena TMK Raven podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja, kolorowy test matryc Ravena dla dzieci zawiera wersję Standard i Równoległą, do badania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
12 Test Matryc Ravena dla zaawansowanych TMZ Raven podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja, test matryc Ravena dla zaawansowanych zawiera serię I i II
13 Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO Jaworowska, Matczak podręcznik, klucz, arkusz, normy inteligencja emocjonalna, emocje, kompetencje społeczne -
14 Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji IPSA, IPSA-II Gaś arkusz, klucz, artykuł, normy agresja -
15 Test Kwadratów TK Czarkowski podręcznik, arkusz, klucz, normy inteligencja, wyobraźnia przestrzenna, zdolności wzrokowo-przestrzenne -
16 Wielowymiarowa bateria do pomiaru inteligencji ogólnej APIS-Z Ciechanowicz, Jarowowska, Matczak, Szustrowa podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja ogólna, inteligencja skrystalizowana, zdolności abstrakcyjno-logiczne, zdolności społeczne, zdolności werbalne, zdolności wzrokowo-przestrzenne -
17 Wielowymiarowa bateria do pomiaru inteligencji ogólnej APIS-P(R) Ciechanowicz, Jarowowska, Matczak, Szustrowa podręcznik + aneks, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja ogólna, inteligencja skrystalizowana, zdolności abstrakcyjno-logiczne, zdolności społeczne, zdolności werbalne, zdolności wzrokowo-przestrzenne do badania uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
18 Test Układania Figur TUF Lienert, Dajek podręcznik, standaryzacja, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja praktyczna do badania uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
19 Skala dojrzałości umysłowej „Columbia” Columbia Burgemeister, Blum, Lorge, Ciechanowicz podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy zdolność do rozumowania, dojrzałość umysłowa, inteligencja płynna do badania dzieci w wieku lat 4-10, w tym dzieci głuchych
20 Bateria Testów TIS TIS Zalewska podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja skrystalizowana, wiedza, zdolności abstrakcyjno-logiczne, zdolności logiczno-werbalne -
21 Diagnoza możliwości intelektualnych DMI Matczak podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja płynna, rozumowanie, operacje konkretne do badania dzieci w wieku 6-13 lat; starsza wersja testu DMI-2 (sygn. 073)
22 Test Inteligencji „Omnibus” Omnibus Matczak, Jaworowska, Ciechanowicz podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja ogólna, inteligencja skrystalizowana, wiedza, rozumowanie -
23 Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Gloden, Dornheim, Ciechanowicz, Jaworowska, Matczak podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja emocjonalna, emocje, kompetencje społeczne do badania młodzieży gimnazjalnej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych
24 Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze SIE-T Matczak, Piekarska, Studniarek podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy inteligencja emocjonalna, emocje, kompetencje społeczne -
25 Międzynarodowa Skala Wykonaniowa Leitera - Leiter, Jaworowska, Matczak, Szustrowa podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy niewerbalny test inteligencji, inteligencja płynna do badania dzieci w wieku 3-15 lat
26 Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE Jaworowska, Matczak, Ciechanowicz, Stańczak, Zalewska podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, artykuł, normy inteligencja emocjonalna, emocje, kompetencje społeczne, empatia, kontrola emocjonalna normy opracowane dla osób w wieku 14-71 lat
27 Test zdolności językowych TZJ Wojtowicz podręcznik, klucz, arkusz, normy inteligencja i procesy poznawcze, zdolności językowe do badania uczniów gimnazjum i osób dorosłych
28 Test językowy „Leksykon” Leksykon Jurkowski podręcznik, klucz, arkusz, normy zdolności poznawcze, zdolności werbalne, młodzież do badania młodzieży w wieku 12-17 lat
29 Kwestionariusz radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych RTSSTN, RTSS, RRTSS Borecka-Biernat arkusz, klucz trudne sytuacje społeczne, młodzież, strategie obronne, strategie zadaniowe -
30 Test Przysłowie-Metafora TPM Szajer i in. materiały zawierają arkusz, opis testu i klucz myślenie abstrakcyjne, zaburzenie myślenia abstrakcyjnego -
31 Nastroje i humory - Buss, Durkee, Choynowski podręcznik, klucz, arkusz, artykuł, normy zachowania agresywne, agresja, młodzież do badania młodzieży od lat 14
32 Test Wrażliwości Empatycznej - Borke pomoce, instrukcja, opis empatia u dzieci, rozpoznawanie stanów uczuciowych, komunikowanie emocji do badania dzieci od lat 3
33 Kwestionariusz osobowości Cattella 16PF (16CO) Cattell, Choynowski podręcznik, klucz, arkusz, normy cechy osobowości, teoria zachowania się -
34 Test Rysunku Rodziny - Braun-Gałkowska skrypt (zawiera instrukcję i wskazówki do interpretacji) osobowość na tle rodziny, zaburzenia osobowości, konflikty metoda projekcyjna
35 Test Dojrzałości Szkolnej - Wilgocka-Okoń arkusz, klucz, opis dzieci, braki rozwojowe, obowiązki szkolne, przygotowanie do szkoły, gotowość szkolna -
36 Rysunek rodziny - Frydrychowicz arkusz, książka (zawiera wskazówki do interpretacji) dziecko w rodzinie, obraz rodziny metoda projekcyjna, dwuetapowa (rysunek i wywiad)
37 Projekcyjne testy rysunkowe HTP (D-D-CZ) Stasiakiewicz arkusz, książka (zawiera wskazówki do interpretacji) obraz siebie, Ja realne, Ja idealne, rodzina, relacje rodzinne metoda projekcyjna
38 Rysunek postaci ludzkiej wg Goodenough-Harrisa DAMT Hornowska, Paluchowski arkusz, klucz, książka (zawiera wskazówki do interpretacji), normy intelektualny rozwój dziecka, osobowość dziecka, procesy poznawcze, przyswajanie i tworzenie pojęć, rozwój społeczny dziecka -
39 Przygody Świnki Czarnołatki - Corman pomoce, opis dzieci z konfliktami w życiu rodzinnym, relacje między rodzeństwem, konflikty rodzinne na tle agresji i lęku metoda projekcyjna
40 Kwestionariusz stylów autoprezentacyjnych SAPAI Drat-Ruszczak arkusz style autoprezentacji -
41 Seria testów czytania i pisania dla klas I-III szkoły podstawowej - Straburzyńska, Śliwińska podręcznik, pomoce, arkusz, normy pisanie i czytanie, nauczanie początkowe, znajomość liter, próba czytania, pisanie ze słuchu, pisanie z pamięci, przepisywanie -
42 Nastroje i humory (wersja dla dzieci) - Buss, Durkee, Choynowski podręcznik, klucz, arkusz, normy zachowania agresywne, agresja, dzieci do badania dzieci w wieku 12-14 lat
43 Zestaw testów uzdolnień ZTU Horn, Dajek podręcznik, klucz, arkusz, normy inteligencja ogólna, inteligencja werbalna, inteligencja niewerbalna, koncentracja do badania dzieci od 12 roku życia oraz młodzieży
44 Skala dojrzałości społecznej Dolla - Doll podręcznik, arkusz, klucz, normy dojrzałość społeczna, zaradność, lokomocja, samodzielność, uspołecznienie do badania osób od urodzenia do 30 roku życia
45 Kwestionariusz agresji Buss-Perry - Buss, Perry klucz, arkusz, normy, opis tendencje agresywne (agresja werbalna, agresja fizyczna), gniew, wrogość znormalizowany dla młodych dorosłych (18-24 lata)
46 Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna KAMRE Radtke, Sajewicz-Radtke, Kalka podręcznik, klucz, arkusz, normy agresja pośrednia, agresja bezpośrednia, agresja werbalna, opozycyjność, drażliwość normalizacja dla młodzieży w wieku 13-16 lat
47 Arkusz samopoznania Cattella IPAT Cattell, Matkowski, Płużek arkusz, klucz, artykuł, skrypt, normy nieśmiałość, nieufność, niepokój, napięcie, poczucie winy do badania osób od 15 roku życia
48 Test stosunków rodzinnych - Bene, Anthony podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy postawy emocjonalne, stosunki rodzinne do badania dzieci i par małżeńskich
49 Skala poczucia kontroli u dzieci przedszkolnych SPK-DP Szmigielska podręcznik, klucz, arkusz, normy poczucie kontroli, spostrzeganie porażek, spostrzeganie sukcesów -
50 Skala I-E w pracy - Gliszczyńska podręcznik, klucz, arkusz, normy poczucie kontroli, ideologia kontroli, sytuacja pracy starsza wersja testu „Człowiek w pracy” (sygn. 316)
51 Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi PCR Roe, Siegelman, Kowalski podręcznik, klucz, arkusz, normy postawy rodzicielskie, postawa kochająca, postawa wymagająca, postawa ochraniająca, postawa odrzucająca, postawa liberalna -
52 Postawy rodzicielskie PARI Schaefer, Bell, Schludermann, Schludermann, Cross, Kawash klucz, arkusz, artykuł, książka autorytaryzm, ciepło, brak harmonii w rodzinie, postawy rodzicielskie -
53 Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich - Ziemska podręcznik, klucz, arkusz, normy postawy rodzicielskie, górowanie nad dzieckiem, bezradność wobec dziecka, koncentracja na dziecku, dystans wobec dziecka do badania rodziców dzieci w wieku 0-18 lat
54 Kwestionariusz do badania poczucia kontroli KBPK Krasowicz, Kurzyp-Wojnarska podręcznik, klucz, arkusz, normy poczucie kontroli, spostrzeganie porażek, spostrzeganie sukcesów znormalizowany dla dzieci w wieku 13-17 lat
55 Kwestionariusz „Delta” - Drwal klucz, arkusz, książka, normy poczucie kontroli, zewnętrzna/wewnętrzna kontrola wzmocnień normy tylko dla wychowanków zakładów poprawczych
56 Skala I-E I-E Rotter arkusz, klucz, książka, skrypt, normy poczucie kontroli, zewnętrzna/wewnętrzna kontrola wzmocnień -
57 Skala wartości Rokeacha SW Rokeach, Brzozowski podręcznik, klucz, arkusz, normy system wartości starsza wersja testu „Skala wartości Rokeacha RVS” (sygn. 212)
59 „Narysuj człowieka”, „Kobieta w deszczu” - Goodenough, Rey, Bogdanowicz podręcznik, klucz, arkusz, normy rozwój umysłowy dziecka, do badania dzieci w wieku 4-12 lat
60 Test figur odwróconych Edfeldta - Edfeldt opis, klucz, pomoce, arkusz, normy dojrzałość szkolna dzieci do czytania do badania dzieci wstępujących do szkoły oraz dzieci szkolnych z trudnościami w czytaniu
61 Skala I-E dla dzieci CNSIE Nowicki, Strickland arkusz, klucz, skrypt poczucie kontroli, zewnętrzna/wewnętrzna kontrola wzmocnień do badania dzieci w wieku 9-18 lat
62 Kwestionariusz do badania kolektywizmu i indywidualnego równościowego i hierarchicznego KIRH Adamska, Retowski, Konarski arkusz, klucz, artykuł, normy kolektywizm, indywidualizm, hierarchiczność, równość -
63 Skale regulacji nastroju - Wojciszke arkusz, klucz, normy, opis nastrój, podwyższanie nastroju, obniżanie nastroju -
64 Kwestionariusz Ustosunkowań KU Sukiennik podręcznik, klucz, arkusz, normy pozytywność stosunku do siebie i innych, osobowość normy dla osób w wieku 18-39 lat
65 Test myślenia rozbieżnego Guilforda TMR Guilford podręcznik, klucz, arkusz, normy myślenie dywergencyjne, tworzenie pojęć, twórczość oryginalnie przeznaczony do badania kandydatów do szkół wojskowych
66 Skala makiawelizmu MACH V Christie arkusz, klucz, artykuł, normy chłód emocjonalny, moralność, manipulowanie ludźmi -
67 Skala F - Adorno arkusz, klucz, normy, opis autorytaryzm, faszyzm, konwencjonalizm, agresja, przesądy i stereotypie, siła i twardość, destrukcyjność i cynizm, projektywność normy niemieckie (z oryginalnych badań Adorno)
68 Nieznany język - Bogdanowicz arkusz, normy, opis słuch fonemowy, umiejętności fonologiczne, pamięć fonologiczna -
69 Kolorowy test połączeń (wersja dla dorosłych) CTT D’Elia, Satz, Uchiyama, White, Łojek, Stańczak podręcznik, klucz, arkusz, normy neuropsychologia, uwaga, funkcje wykonawcze -
70 Minnesocki wielowymiarowy kwestionariusz osobowości MMPI-2 Butcher, Graham, Ben-Porath, Tellegen, Dahlstrom, Brzezińska, Koć-Januchta, Stańczak podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy osobowość podręcznik zawiera możliwości interpretacyjne i implikacje kliniczne wyników
71 Diagnostyczny kwestionariusz osobowości DKO Sanocki arkusz, klucz, skrypt, opis, normy osobowość starsza polska wersja MMPI (sygn. 070)
72 Kalifornijski test uczenia się językowego CVLT Delis, Kramer, Kaplan, Ober, Łojek, Stańczak podręcznik, klucz, arkusz, normy neuropsychologia, uczenie się, pamięć werbalna, zdolności poznawcze do badania osób od 16 roku życia
73 Diagnoza możliwości intelektualnych DMI-2 Matczak podręcznik, klucz, arkusz, normy inteligencja płynna, rozumowanie, operacje konkretne do badania dzieci w wieku 6-13 lat
74 Polska lista przymiotnikowa PLP Szarota arkusz, klucz, artykuł, normy, opis osobowość, Wielka Piątka, leksykalne badania osobowości -
75 Lista przymiotnikowa ACL ACL Gough, Heilbrun, Martowska podręcznik, klucz, arkusz, normy osobowość, potrzeby, samokontrola, Ja idealne, męskość, kobiecość, przywództwo, twórczość, inteligencja, analiza transakcyjna do badania osób od 15 roku życia; dwie wersje ACL opisując osobowość na 24 lub 37 wymiarach (pełna adaptacja metody została wykonana dla wersji 37-skalowej)
76 Inwentarz osobowości Gougha CPI Gough, Kottas, Markowska podręcznik, klucz, arkusz, artykuł, normy osobowość, zrównoważenie, uspołecznienie, dojrzałość, wydajność umysłowa, typy zainteresowań -
78 Test percepcji wzrokowej - Bender, Santucci pomoce, klucz, opis, normy percepcja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, profilaktyka niepowodzeń szkolnych do badania dzieci w wieku 6-14 lat
79 Eksperymentalna diagnostyka potrzeb - Szondi podręcznik, pomoce, arkusz osobowość, popędy metoda projekcyjna, podręcznik zawiera wskazówki interpretacyjne
80 Kwestionariusz Samodzielności KSam Odej, Tokarski artykuł (zawiera arkusz, opis testu i klucz) samodzielność, wychowanie do badania osób powyżej 12. roku życia
81 1. Wieloczynnikowa skala zachowań ryzykownych2. Test zachowań ryzykownych 1. WSZR, 2. TZR Studenski 1. podręcznik, klucz, arkusz, normy; 2. arkusz skłonność do podejmowania ryzyka, ryzyko fizyczne, ryzyko społeczne, ryzyko etyczne, ryzyko finansowe -
82 Ja i moja szkoła - Skrzypek-Siwińska, Zwierzyńska, Matuszewski podręcznik, klucz, arkusz, normy motywacja do nauki, lęk szkolny do badania uczniów od IV klasy szkoły podstawowej do II klasy gimnazjum
83 Test stosunków szkolnych - Zwierzyńska podręcznik, pomoce, arkusz relacje interpersonalne związane z nauką szkolną do badania dzieci w wieku 10-14 lat; metoda projekcyjna, podręcznik zawiera wskazówki interpretacyjne
84 Zachowanie się dziecka w przedszkolu i szkole CBI Schaefer, Aaronson, Rembowski arkusz, artykuł ekspresja słowna, towarzyskość, nieśmiałość, życzliwość, nerwowość, koncentracja, roztargnienie -
85 Arkusz zachowania się ucznia AZU Markowska, Szafraniec podręcznik, klucz, arkusz, normy motywacja do nauki, zachowania antyspołeczne, przyhamowanie, uspołecznienie do badania dzieci w wieku 6-14 lat
86 Test figur ukrytych EFT Witkin, Oltman, Raskin, Karp podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy percepcja, style poznawcze podręcznik i normy są anglojęzyczne
87 Test Rorschacha - Rorschach, Grzywak-Kaczyńska podręcznik, pomoce, arkusz osobowość, poziom rozwoju intelektualnego, struktura dążeniowo-uczuciowa, kontakty społeczne metoda projekcyjna, podręcznik zawiera wskazówki interpretacyjne
88 Kwestionariusz aprobaty społecznej KAS Drwal, Wilczyńska arkusz, klucz, artykuł, normy pragnienie akceptacji, aprobata społeczna -
89 Test apercepcji tematycznej dla dzieci CAT-A, CAT-H Bellak, Bellak podręcznik, pomoce, arkusz relacje znaczące, popędy, osobowość, radzenie sobie z problemami dorastania do badania dzieci w wieku 3-10 lat; metoda projekcyjna, podręcznik zawiera wskazówki interpretacyjne
90 Kryzys połowy życia (dla mężczyzn) KPŻ Oleś arkusz, klucz kryzys połowy życia, dojrzałość psychologiczna, akceptacja losu, akceptacja śmierci -
91 Test apercepcji tematycznej TAT Murray arkusz, podręcznik potrzeby i popędy m.in.: rozwój własny, relacje rodzinne, agresja, stosunek do rówieśników, problemy społeczne, partnerstwo i płeć, pomoc, strata, rozłąka, depresja, bezpieczeństwo metoda projekcyjna, podręcznik zawiera wskazówki interpretacyjne
92 Test celu życia PIL, PLT Crumbaugh, Maholick arkusz, klucz, książka, normy, opis cel i sens życia, afirmacja życia, ocena siebie, odpowiedzialność, stosunek do śmierci normy populacyjne amerykańskie; normy polskie dla różnych grup kryterialnych - z badań K. Popielskiego, B. Mróz i in.
93 Skala poczucia odpowiedzialności SPO Derbis artykuł, arkusz, klucz, normy odpowiedzialność pozytywna, odpowiedzialność negatywna, gotowość do zachowań odpowiedzialnych -
95 Test drzewa - Koch, Dajek podręcznik, normy osobowość metoda projekcyjna, podręcznik zawiera wskazówki interpretacyjne; normy mają postać częstotliwości występowania elementów rysunku
96 Skale do badania poczucia samotności 1. S. S. R. (Skala samotności Rascha), 2. UCLA, 3. LLCA, 4. ESLI 1. de Jong-Gierveld, Kamphuis, 2. i 4. Vincenzi, Grabosky, 3. Marcoen, Goossens, Caes arkusze, opisy, klucze, normy - patrz: Uwagi samotność, wyobcowanie testy są opisane w książce J. Rembowskiego "Samotność"; podane w niej wyniki dotyczą badań własnych, brak norm ogólnych; do metody UCLA - podane normy z oryginalnych badań; skala LLCA przeznaczona jest do badania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, pozostałe służą do badania dorosłych
97 Test percepcji wzrokowej Frostig - Frostig podręcznik, klucz, pomoce, normy percepcja wzrokowa, zdolności poznawcze do badania dzieci w wieku 4-8 lat
99 Test piramid barwnych TPB Heiss, Halder podręcznik, pomoce, arkusz osobowość, afekt metoda projekcyjna, podręcznik zawiera wskazówki interpretacyjne
100 Skala jawnego niepokoju „Jaki jesteś?” - Skrzypek, Choynowski, Zwierzyńska, Matuszewski artykuł, arkusz, klucz, normy niepokój, neurotyczność normy dla dzieci w wieku 10-15 lat
101 Kwestionariusz autorytetu osobistego w systemie rodzinnym KAOSR Williamson, Bray, Harvey, Malone, Fajkowska-Stanik arkusz, artykuł, klucz, normy relacje w systemie rodzinnym w aspekcie międzypokoleniowym, fuzja/indywiduacja, bliskość, triangulacja, autorytet osobisty -
102 Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji - Wojciszke, Baryła arkusz, artykuł, klucz, normy nastrój pozytywny, nastrój negatywny, emocje, radość, miłość, strach, gniew, smutek, poczucie winy -
103 Skala zachowań proaktywnych w karierze SZPK Bańka podręcznik, arkusz, klucz, normy proaktywność, kariera, nawiązywanie kontaktów, poszukiwanie informacji -
104 Inwentarz stanu i cechy lęku STAI Maslach, Leiter, Izwantowska, Terelak podręcznik, arkusz, klucz, normy lęk jako stan, lęk jako cecha do badania osób od 15 roku życia
106 Obszary życia zawodowego AWS Maslach, Leiter, Izwantowska, Terelak arkusz, artykuł, klucz, normy obciążenie pracą, samodzielność w pracy, wsparcie ze strony współpracowników, poczucie sprawiedliwości w organizacji, wartości w organizacji -
107 Kwestionariusz stylów humoru HSQ Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray, Weir, Hornowska, Charytonik arkusz, artykuł, klucz, normy humor, style humoru -
108 Postawa wobec ludzi - Hybiak arkusz, klucz wiara w ludzi -
109 Skala wartości Schelerowskich SWS Brzozowski podręcznik, arkusz, klucz, normy system wartości -
111 Kwestionariusz do badania kryzysu w wartościowaniu KKW Oleś podręcznik, arkusz, klucz, normy system wartości, zaburzenia wartości przede wszystkim do badania młodzieży
112 Wielowymiarowy kwestionariusz preferencji WKP Matczak, Jaworowska, Ciechanowicz, Zalewska, Stańczak podręcznik, arkusz, klucz, normy osobowość, doradztwo zawodowe, planowanie-improwizowanie, poszukiwanie doznań (zapotrzebowanie na stymulację), zainteresowania -
113 Skala atrakcyjności SKAT Nęcki książka (zawiera klucz, pytania i normy wraz ze wskazówkami do interpretacji) atrakcyjność interpersonalna, kontakty interpersonalne, akceptowanie roli partnera ze względu na konstrukcję pytań, test nie mierzy atrakcyjności badanego, tylko atrakcyjność wybranej osoby w ocenie badanego
114 Skala poszukiwania wrażeń SSS Zuckerman klucz, arkusz, normy, opis poszukiwanie doznań, rozhamowanie, odporność na nudę -
115 Kwestionariusz do badania optymizmu O/K, O/M Stach podręcznik, arkusz, klucz, normy optymizm metafizyczny, optymizm sprawczy -
117 Kwestionariusz poglądów O-P Łazarz arkusz, artykuł (zawiera normy dla wybranych grup), klucz optymizm, pesymizm -
118 Kwestionariusz diagnostyczny postaw wychowawczych KDPW Littmann, Kasielke arkusz, artykuł, klucz, normy praktyka wychowawcza, postawy wychowawcze, cele wychowawcze, style wychowania, autokratyzm-wrogość, wyrozumiałość-łagodność -
119 Kwestionariusz zachowań żywieniowych TFEQ-13 Stunkard, Messick, Dzielska, Mazur, Małkowska-Szkutnik, Kołło arkusz, artykuł, klucz, normy zachowania żywieniowe, kontrola nad jedzeniem, ograniczanie jedzenia, jedzenie pod wpływem emocji -
120 Jakość życia dzieci i młodzieży KIDSCREEN Mazur, Małkowska-Szkutnik, Dzielska, Tabak podręcznik (zawiera arkusz, klucz i normy) zdrowie fizyczne, samopoczucie psychiczne, nastroje i emocje, stosunek do siebie, niezależność, akceptacja i wsparcie społeczne, środowisko szkolne i rodzinne, znormalizowany dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat
121 Skala nieprzystosowania społecznego SNS Pytka podręcznik, arkusz, normy nieprzystosowanie rodzinne, koleżeńskie i szkolne, zachowania antyspołeczne, psychiczne czynniki nieprzystosowania, społeczno-kulturowe czynniki nieprzystosowania -
122 Kwestionariusz percepcji stresu organizacyjnego PSO Borucki arkusz, klucz, normy, opis konflikt ról, wieloznaczność ról, stres organizacyjny -
123 Skala zmian życiowych SZŻ Zięba, Wawrzyniak, Świrkula artykuł (zawiera sposób obliczania wyników i normy dla wybranych grup), arkusz wpływ zdarzeń krytycznych na funkcjonowanie, wzrost posttraumatyczny -
124 Funkcjonowanie społeczne osób z upośledzeniem umysłowym PAC-1, PAC-2, PPAC, PAS Gunzburg, Witkowski arkusz, artykuł, klucz, normy umiejętności społeczne osób upośledzonych umysłowo, sprawność manualna, zaradność, akceptacja osób upośledzonych umysłowo -
125 Kwestionariusz ogólnej oceny stanu zdrowia SF-20 Brzyski, Knurowski, Tobiasz-Adamczyk artykuł (zawiera klucz i pytania) zdrowie fizyczne, samopoczucie psychiczne, percepcja zdrowia, relacje społeczne, ograniczenia w pełnieniu ról -
126 Edynburska skala depresji poporodowej ESDP Bnińska arkusz, normy depresja poporodowa -
128 Kwestionariusz reakcji na codzienne wydarzenia - Pasikowski, Sęk, Greenglass, Taubert arkusz, klucz radzenie sobie, planowanie, poszukiwanie wsparcia -
129 Kwestionariusz poczucia winy KPW Kofta, Brzeziński, Ignaczak arkusz, artykuł, klucz, normy poczucie winy, agresja i wrogość normy opracowane tylko dla młodych mężczyzn (18-23 lata)
130 Skala wpływu zdarzeń IES-R Juczyński, Ogińska-Bulik arkusz, artykuł, klucz, normy dla wybranych grup stres po traumie, wzrost posttraumatyczny -
131 Skala szpitalnego lęku i depresji (zmodyfikowana) HADS-M Zigmond, Snaith, Majkowicz, de Walden-Gałuszko, Chojnacka-Szawłowska arkusz, klucz lęk i depresja w warunkach szpitalnych -
133 Kwestionariusz nastawień intrapersonalnych, interpersonalnych i nastawień wobec świata KNIIŚ Aksman podręcznik, arkusz, klucz, normy samoocena ogólna, samooceny cząstkowe, relacje z innymi, przekonania na temat innych ludzi i sensowności świata, skuteczność działania, wizja życia do badania dzieci w wieku 10-13 lat
134 Testy uwagi i spostrzegawczości TUS Ciechanowicz, Stańczak podręcznik, arkusz, klucz, normy spostrzegawczość, uwaga, zdolności poznawcze test zawiera 4 rodzaje równoważnych arkuszy
135 Zetotest ZETO Krasowicz-Kupis skrypt (zawiera klucz i normy) pamięć fonologiczna, pętla fonologiczna, diagnoza trudności w nauce czytania i pisania do badania uczniów III klasy szkoły podstawowej
136 Metoda konfrontacji ze sobą Huberta Hermansa - Oleś podręcznik + aneks, arkusz, pomoce samopoznanie, wartości metoda psychoterapeutyczna; podręcznik zawiera wskazówki interpretacyjne
138 Test zdań niedokończonych - Kostrzewski arkusz, „klucz” potrzeby, lęki, pragnienia, radości, stosunek do innych ludzi ze względu na projekcyjny charakter testu, „klucz” stanowi wskazówkę co do ujawnianych treści, ale musi być stosowany elastycznie; test przeznaczony do badania dzieci
139 Test niedokończonych zdań Rottera RISB Rotter, Lah, Rafferty, Jaworowska, Matczak podręcznik, aneks, arkusz, klucz, normy nieprzystosowanie, osobowość test projekcyjny, głównie przesiewowy (wychwytujący osoby niezdolne do pracy wymagającej odpowiedzialności i opanowania)
140 Inwentarz do oceny płci psychologicznej IPP Kuczyńska podręcznik, arkusz, klucz, normy płeć psychologiczna, męskość, kobiecość -
141 Test sprawności językowej TSJ Tarkowski podręcznik, arkusz, klucz, normy sprawność językowa, opóźnienia w rozwoju językowym do badania dzieci w wieku 4-8 lat
142 Skala uczuć moralnych SUM Strus artykuł, arkusz, klucz naruszanie norm moralnych, realizowanie norm moralnych, pozytywne i negatywne emocje związane z normami moralnymi -
143 Kwestionariusz etyk - Wojciszke, Baryła arkusz, klucz etyka godności, etyka autonomii, etyka kolektywizmu, etyka produktywności, etyka dobra powszechnego -
145 Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia NPPPZ Juczyński podręcznik, arkusze, klucze, normy ból, depresyjność, gniew, kontrola emocjonalna, poczucie kontroli, lęk, choroba nowotworowa, optymizm, przystosowanie do choroby, satysfakcja z życia, poczucie skuteczności, stan zdrowia, wartości, zachowanie typu A/B, zdrowie pozycja mieści w sobie 17 testów: 1. AIS - Skala Akceptacji Choroby; 2. BPCQ - Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu; 3. CECS - Skala Kontroli Emocji; 4. CSQ - Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem; 5. GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności; 6. IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych; 7. KompOs - Skala Kompetencji Osobistej; 8. LKZ - Lista Kryteriów Zdrowia; 9. LOT-R - Test Orientacji Życiowej; 10. LWO - Lista Wartości Osobistych; 11. MHLC - Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia; 12. Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej; 13. PRF - Lista Oczekiwań Pacjenta; 14. SEG - Skala Ekspresji Gniewu; 15. SWLS - Skala Satysfakcji z Życia; 16. TAB - Skala Typu A/B - wersja DM; 17. TYP-A - Skala Typu A-Framingham
146 Skala wsparcia społecznego SWS Kmiecik-Baran arkusz, klucz, skrypt, normy wsparcie informacyjne, wsparcie instrumentalne, wsparcie emocjonalne, wsparcie wartościujące normy opracowane tylko dla młodzieży w wieku 16-18 lat
147 Berlińskie skale wsparcia społecznego BSSS arkusz, klucz arkusz, klucz, artykuł, normy poznawcze i behawioralne wymiary wsparcia społecznego, dostępne wsparcie, oczekiwane wsparcie, otrzymywane wsparcie -
148 Skala odporności psychicznej - Bizoń arkusz, klucz odporność psychiczna, neurotyczność, lęk, zmęczenie, fizyczne objawy niepokoju -
149 Kwestionariusz depresji Becka BDI Beck arkusz, klucz, artykuł, normy depresja normy wyłącznie niemieckie i amerykańskie; artykuł w języku angielskim
150 Skala pragmatyzmu - Wojciszke arkusz, klucz, artykuł, normy pragmatyzm, zasadniczość -
151 Test myślenia twórczego w działaniu i ruchu - Torrance, Rungsinan podręcznik, arkusz, klucz, normy myślenie twórcze, płynność, oryginalność, wyoberaźnia do badania dzieci w wieku 3-7 lat; dziecko może rozwiązać test nie używając słów
152 Skala depresji u dzieci IDD Kovacs arkusz, klucz, opis, normy nastrój dysforyczny, problemy w kontaktach z innymi, dolegliwości somatyczne, obniżona samoocena do badania dzieci w wieku 7-17 lat
153 Test poczucia alienacji-integracji P.A.I Kmiecik-Baran podręcznik, arkusz, klucz, normy alienacja, integracja, poczucie sensu, poczucie bezradności, do badania uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, celem jest rozpoznanie osób zagrożonych patologią społeczną
155 Skala pomiaru prężności SPP Ogińska-Bulik, Juczyński arkusz, klucz, artykuł, normy prężność, adaptacja, czynniki ochronne sygnatura zawiera dwie wersje testu: SPP-18 (do badania dzieci i młodzieży) oraz SPP-25 (do badania osób dorosłych)
156 Kwestionariusz dobranego małżeństwa KDM-2 Plopa, Rostowski arkusz, klucz, skrypt, normy jakość relacji małżeńskiej, intymność metoda w całości zawarta w książce „Więzi w małżeństwie i rodzinie” (M. Plopa)
157 Test porównywania znanych kształtów MFF Kagan, Matczak podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy style poznawcze, impulsywność-refleksyjność do badania dzieci w wieku 9-17 lat
158 Mocne strony rodziny - Olson, Radziwiłłowicz arkusz, klucz, opis rodzina, zasoby systemowe, rodziny, harmonia rodzinna -
159 Koncepcja „Ja” w ujęciu Higginsa - Higgins, Radziwiłłowicz arkusz, opis Ja realne, Ja idealne, Ja powinnościowe, samowiedza -
160 Inwentarz zainteresowań - Frydrychowicz, Jaworska, Woynarowska, Matuszewski podręcznik, arkusz, klucz, normy zainteresowania zawodowe znormalizowany dla dzieci kończących szkołę podstawową oraz młodzieży kończącej liceum
161 Style przywiązania PCR Marchwicki artykuł (zawiera klucz i pytania) retrospektywna ocena postaw rodzicielskich, style przywiązania -
162 Zachowanie w sytuacjach trudnych EZ Dudek, Koniarek podręcznik, klucz, arkusz, artykuł, normy sytuacje trudne, frustracja, nastawienie na zadanie, nastawienie na obronę przed zadaniem, odporność emocjonalna -
163 Kwestionariusz sposobu podejmowania decyzji - Czapiński, Bukowski arkusz, klucz, normy, opis ryzykanci, asekuranci, próg akceptowalności ryzyka normy opracowane tylko dla mężczyzn
164 Skala pomiaru percepcji słuchowej słów - Kostrzewski skrypt, klucz analiza słuchowa, synteza słuchowa, słuchowe różnicowanie głosek, percepcja słuchowa słów test przeznaczony do badania dzieci
165 Test osobowości i zainteresowań Test O-Z Mitternecker, Toman, Dajek podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy osobowość, zainteresowania znormalizowany dla dzieci kończących szkołę podstawową oraz młodzieży kończącej liceum
166 Test osobowości Test O Mitternecker, Toman, Dajek podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy osobowość znormalizowany dla dzieci kończących szkołę podstawową oraz młodzieży kończącej liceum; skrócona wersja Testu O-Z (sygn. 165)
167 Test zainteresowań Test Z Mitternecker, Toman, Dajek podręcznik, klucz, pomoce, arkusz, normy zainteresowania znormalizowany dla dzieci kończących szkołę podstawową oraz młodzieży kończącej liceum; skrócona wersja Testu O-Z (sygn. 165)
168 Kwestionariusz wartości interpersonalnych KWI Zawadzka arkusz, klucz, opis wartości, dobroczynność, niezależność, wsparcie, przywództwo, uznanie, konformizm -
169 REP Test JAREP Grzegołowska-Klarkowska arkusz, klucz, artykuł, skrypt, normy, opis Ja idealne, Ja aktualne, Ja przeszłe, Ja przyszłe, samoocena, przynależność grupowa. treściowe i formalne właściwości Ja -
171 Nottingham Health Profile NHP Wrześniewski arkusz, klucz zdrowie, reakcje emocjonalne, ból, sen, sprawność ruchowa -
173 Kwestionariusz celów KCEL Zaleski arkusz, klucz, opis cele, konflikt celów, wysiłek, wytrwałość, zadowolenie, konflikt/szansa -
175 Kwestionariusz jakości życia QLQ-C30 Majkowicz arkusz, klucz, opis, normy jakość życia, funkcjonowanie w chorobie, objawy chorobowe -
176 Kwestionariusz orientacji życiowej SOC Antonovsky, Koniarek, Dudek, Makowska klucz, artykuł, arkusz koherencja, zrozumiałość, sterowalność, sensowność sygnatura zawiera dwie wersje testu: SOC-13 (do badania dzieci i młodzieży) oraz SOC-29 (do badania osób dorosłych)
177 Skala skuteczności przedsiębiorczej SPP Łaguna artykuł, arkusz, klucz, normy przedsiębiorczość, poczucie skuteczności użycie testu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przesłania danych z badań do autorki narzędzia
178 Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej - Wojciszke, Szlendak artykuł, arkusz, klucz, normy orientacja sprawcza, orientacja wspólnotowa, sprawczość niepohamowana, wspólnotowość niepohamowana -
179 Skala założeń wobec świata SZWS Załuski, Gajdosz artykuł, arkusz, klucz, normy przekonania, schematy poznawcze, sprawiedliwość, życzliwość ludzi i świata, przypadkowość, szczęście, kontrola, wartość własna -
180 Kwestionariusz radzenia sobie ze stresem szkolnym RSSS Zalewska, Zalewska, Wrześniewski arkusz, klucz stres szkolny, radzenie sobie arkusze w wersji A służą do badania stylów radzenia sobie (dyspozycja), arkusze w wersji B służą do badania strategii radzenia sobie w konkretnej sytuacji
181 Kwestionariusz stresu PS Levenstein, Plopa arkusz, klucz stres, napięcie, presja, przeciążenie -
182 Kwestionariusz do oceny cech pracy i subiektywnej oceny pracy - Dudek podręcznik, arkusz, klucz, normy warunki pracy, stres w pracy, szkodliwe czynniki w pracy, rywalizacja -
183 Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS Endler, Parker, Szczepaniak, Strelau, Wrześniewski podręcznik, arkusz, klucz, normy stres, style radzenia sobie ze stresem, styl skoncentrowany na zadaniu/na emocjach/na unikaniu -
185 Kwestionariusz spostrzeganego stresu PPS Borucki arkusz, klucz nasilenie stresu, stres organizacyjny -
186 Formalna charakterystyka zachowania – kwestionariusz temperamentu FCZ-KT Zawadzki, Strelau podręcznik, arkusz, klucz, normy temperament, aktywność, perseweratywność, reaktywność emocjonalna, wytrzymałość, żwawość, wrażliwość sensoryczna -
187 Kwestionariusz temperamentu PTS PTS Strelau, Zawadzki podręcznik, arkusz, klucz, normy temperament wg koncepcji Pawłowa, siła procesów pobudzenia, siła procesów hamowania, ruchliwość procesów nerwowych -
188 Kwestionariusz temperamentu EAS EAS Buss, Plomin, Oniszczenko podręcznik, arkusz, klucz, normy temperament, cechy dziedziczone, aktywność, emocjonalność, strach, złość, towarzyskość metoda zawiera arkusze do badania dzieci (3-11 lat) i osób dorosłych
189 Skala orientacji pozytywnej SP Łaguna, Oleś, Filipiuk arkusz, artykuł, klucz, normy orientacja pozytywna, samoocena, optymizm, satysfakcja z życia -
190 Kwestionariusz impulsywności IVE Eysenck, Eysenck, Jaworowska podręcznik, arkusz, klucz, normy impulsywność, skłonność do ryzyka, empatia -
191 Kwestionariusz osobowości Eysencka EPQ-R, EPR-R(S) Eysenck, Eysenck, Jaworowska podręcznik, arkusz, klucz, normy osobowość, aprobata społeczna, neurotyczność, psychotyzm, ekstrawersja sygnatura zawiera dwie wersje testu: 48-itemową (skrócona) i 106-itemową (pełna nowa wersja)
192 Kwestionariusz osobowości Eysencka EPQ-R Eysenck, Eysenck, Jaworowska podręcznik, arkusz, klucz, normy osobowość, aprobata społeczna, neurotyczność, psychotyzm, ekstrawersja starsza, 100-itemowa wersja testu EPQ-R (sygn. 191); test obecnie wycofany ze sprzedaży
193 Test postaciowania Bender - Pascal, Suttell podręcznik (zawiera wskazówki interpretacyjne), arkusz, klucz Gestalt, psychologia postaci, spostrzeganie, dojrzałość do nauki czytania, psychopatologia, uszkodzenia organiczne kory mózgowej -
194 Zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu - Łucki pomoce uszkodzenia mózgu, mowa, powtarzanie, nazywanie, rozumienie, czytanie, pismo i rysunek, kalkulia, praksja, pamięć, gnozja metoda nie ma stricte charakteru testu, udostępnia natomiast odpowiednio dobrany materiał pozwalający na analizę przebiegu czynności poznawczych i ich ewentualnych zaburzeń
195 Test pamięci wzrokowej Bentona - Benton, Jaworowska podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy zdolności poznawcze, pamięć, percepcja wzrokowa, neuropsychologia test zawiera trzy równoległe wersje (C, D i E); można badać nim osoby od 5. roku życia
196 Diagnozowanie uszkodzeń mózgu DUM Weidlich, Lamberti podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy uczenie się, zaburzenia pamięci, neuropsychologia do badania osób od 5. roku życia
197 Test figury złożonej Reya-Osterrietha TFZ Strupczewska podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, strukturalizacja percepcyjna, uwaga i kontrola wzrokowo-ruchowa, bezpośrednia pamięć wzrokowa normalizacja dla dzieci w wieku 8-13 lat
198 Test pamięci rysunku Graham-Kendall - Sanocki arkusz, klucz, pomoce, skrypt, normy pamięć wzrokowa, czynnościowe zaburzenia mózgu, funkcjonalne zaburzenia mózgu, koordynacja wzrokowo-ruchowa, neuropsychologia -
199 Osobiste postawy i poglądy [Kwestionariusz mechanizmów obronnych] DSQ-40 Andrews, Singh, Bond, Bogutyn, Kokoszka, Pałczyński, Holas, Roman, Bryła, Grabowski arkusz, klucz, artykuł mechanizmy obronne, dojrzały styl obronny, niedojrzały styl obronny, neurotyczny styl obronny -
200 Inwentarz motywacji osiągnięć LMI Schuler, Thornton, Frintrup, Klinkosz, Sękowski podręcznik, arkusz + klucz, normy motywacja osiągnięć, osobowość, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, wytrwałość, nastawienie na rywalizację -
201 Postawa w sytuacji konfliktowej - Thomas, Kilmann arkusz, klucz, opis konflikty, rozwiązywanie konfliktów, współpraca, rywalizacja, kompromis -
202 Inwentarz osobowości NEO-PI-R NEO-PI-R Costa, McCrae, Siuta podręcznik, arkusz, pomoce, klucz, normy osobowość, neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność dłuższa wersja kwestionariusza NEO-FFI (sygn. 203); oprócz Wielkiej Piątki uwzględnia także podczynniki wchodzące w skład każdej ze skal
203 Inwentarz osobowości NEO-FFI NEO-FFI Costa, McCrae, Zawadzki, Strelau, Szczepaniak, Śliwińska podręcznik, arkusz, klucz, normy osobowość, neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność -
204 Kwestionariusz kontroli emocjonalnej KKE Brzeziński arkusz, klucz, opis, normy kontrola emocji, kontrola działań pod wpływem emocji, kontrola sytuacji normy tylko dla mężczyzn
205 Skala postaw rodzicielskich (wersja 2) SPR-2 Plopa podręcznik, arkusze, klucze, normy postawy rodzicielskie, akceptacja, odrzucenie, autonomia, ochranianie, wymagania normy dla młodzieży w wieku 13-20 lat
206 Skala religijności personalnej SRP Jaworski klucz, arkusz, opis, normy wiara, moralność religijna, praktyki religijne, bliskość z Bogiem/bogiem normy pochodzą z badań prowadzonych podczas pracy magisterskiej
208 Skala dyrektywności SD Rey, Brzozowski podręcznik, arkusz, klucz, normy autorytarność, dyrektywność test zawiera 2 rodzaje arkuszy: D-26 (wersja pełna) i D-15 (wersja skrócona)
209 Kwestionariusz narcyzmu NPI (NARPI) Ruskin, Hall, Bazińska, Drat-Ruszczak arkusz, klucz, artykuł, normy narcyzm, wyższość, próżność, domaganie się podziwu -
210 Skala postaw rodzicielskich SPR Plopa podręcznik, arkusz, klucz, normy postawy rodzicielskie, stosunki rodzinne -
211 Skala potrzeby domknięcia poznawczego SPDP Kruglanski, Jaworski arkusz, artykuł, klucz domknięcie poznawcze, motywacja poznawcza -
212 Skala wartości Rokeacha RVS Rokeach, Jaworowska, Matczak, Bitner podręcznik (zawiera wskazówki interpretacyjne), arkusz, normy wartości, wartości ostateczne, wartości instrumentalne -
213 Kwestionariusz nadziei podstawowej BHI-12 Trzebiński, Zięba podręcznik (zawiera klucz), arkusz, normy nadzieja, przekonanie o sensowności świata, przekonanie o przychylności świata normy opracowane dla licealistów
214 Obrazkowy test słownikowy – Rozumienie OTSR Haman, Fronczyk pomoce, arkusz, klucz, podręcznik zasób słownictwa biernego do badania dzieci w wieku 2-6 lat; metoda zawiera pomoce do dwóch równoległych wersji (A i B)
215 Kwestionariusz Ja cielesnego - Lipowska, Lipowski arkusz, klucz, opis, normy doznania fizyczne, regulacja emocji, regulacja stanów fizycznych, stosunek do ciała, komfort bliskości fizycznej -
216 Testy dla menedżerów stawiających na efektywność - Reddin książka (zawiera pytania, klucze, opisy i normy) komunikatywność, umiejętność wprowadzania zmian, samorealizacja, nauczanie, nastawienie do innych, planowanie czasu -
217 Kwestionariusz twórczego zachowania KANH Popek podręcznik (zawiera pytania, klucz i normy) kreatywność, zdolności twórcze, konformizm, nonkonformizm, algorytmy, heurystyki -
218 Polska wersja kwestionariusza SF-36 v2 do badania jakości życia SF-36 II Żołnierczyk-Zreda podręcznik, arkusz, klucz, normy funkcjonowanie fizyczne, zdrowie, problemy emocjonalne i fizyczne, samopoczucie, ból -
219 Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji KSA Wojciszke arkusz, opis autopromocja, autodeprecjacja -
220 Q-Sort Funkcjonowania Społecznego QFS Wojciszke, Pieńkowski arkusz, pomoce Ja realne, Ja idealne, jaki jestem?, jaki chciałbym być? QFS jest zbliżony do REP-Testu, ze względu na swój charakter wymaga samodzielnej interpretacji
221 Skala Wiary w Grę o Sumie Zerowej - Różycka, Wojciszke arkusz+klucz, opis gra o sumie zerowej, delegitymizacja systemu społecznego, sprawiedliwość świata społecznego -
223 Kwestionariusz upodobań [Wielowymiarowy kwestionariusz planów] WKP Błażek, Kadzikowska-Wrzosek, Baryła arkusz, klucz, artykuł orientacja na cel, planowanie, unikanie porażek użycie testu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przesłania danych z badań do bazy danych normalizacyjnych (M. Błażek)
224 Test talentów. Diagnoza potencjału edukacyjno-zawodowego młodych matek - Godlewska-Werner, Szulc arkusz, klucz, podręcznik dopasowanie człowieka do pracy, poradnictwo zawodowe wobec młodych matek, style zachowania, zainteresowania, barometr możliwości -
226 Kwestionariusz kompetencji społecznych KKS Matczak podręcznik, klucz, arkusz, normy inteligencja społeczna, kompetencje społeczne, asertywność -
227 Rysunkowy test twórczego myślenia TCT-DP Urban, Jellen podręcznik, klucz, arkusz, normy zdolności twórcze, kreatywność test zawiera 2 rodzaje arkuszy (A i B), badany powinien uzupełnić obie wersje; metoda służy do badania dzieci i młodzieży do 19 lat
228 Test sortowania kart z Wisconsin WCST Heaton, Chelune, Talley, Kay, Curtiss podręcznik, klucz, arkusz, pomoce, normy zdolności poznawcze, inteligencja, funkcje nadzorcze i wykonawcze, neuropsychologia test do badania osób dorosłych
229 Test do badania uwagi d2 Brickenkamp, Dajek podręcznik, klucz, arkusz, normy spostrzegawczość, uwaga, zdolności poznawcze normy dla dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat
230 Skala do badania mowy dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji AFA-Skala Paluch, Drewniak-Wołosz, Mikosza książka (zawiera materiał do badań i protokół) nazywanie, rozumienie, mowa czynna -
231 Testy w diagnozowaniu osób starających się o pozwolenie na broń - Jaworowska skrypt, normy pozwolenie na broń skrypt opisuje zastosowanie STAI, CISS i RIBS w diagnozie osób starających się o pozwolenie na broń; określa wartości progowe wyników tych metod, dyskwalifikujące badanego do kontaktu z bronią
232 Ocena zdrowia psychicznego wg D. Goldberga GHQ Goldberg, Makowska, Merecz podręcznik, klucz, arkusz, normy zdrowie psychiczne, objawy somatyczne wersja skrócona (GHQ-12) daje ogólny wskaźnik zdrowia psychicznego; wersja pełna (GHQ-28) wyróżnia podskale: niepokój, bezsenność, zaburzenia funkcjonowania, symptomy depresji
233 Test komunikacji zadaniowej rodzic-dziecko TKZ R-D Frydrychowicz podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy rodzina, komunikacja w rodzinie normy opracowane dla dzieci w wieku 6-9 lat i dla rodziców o różnym poziomie wykształcenia
234 Kwestionariusz A-R A-R Ostrowska podręcznik, klucz, arkusz, normy strategie działania w sytuacji zadaniowej, atak, rezygnacja normy opracowane dla dzieci w wieku 10-15 lat
235 Skala umiejętności fonologicznych Skala F Koźniewska, Matuszewski podręcznik, klucz, arkusz, normy umiejętności fonologiczne i metafonologiczne, ocena trudności w czytaniu i pisaniu, percepcja słuchowa wyrazów do badania dzieci z klas I-IV szkół podstawowych
236 Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu - Eckert podręcznik (zawiera klucz i pomoce) dojrzałość szkolna dzieci z wadą słuchu metoda nie wymaga, aby badane dziecko używało słów
238 Podstawowa i średnia miara słuchu muzycznego PMMA, IMMA Gordon podręcznik, arkusz, klucz, 2 płyty CD, normy uzdolnienia muzyczne i rytmiczne do badania dzieci w wieku 5-9 lat
239 16-czynnikowy kwestionariusz osobowości 16 PF-5 (16PF-5, 16 PF 5) Cattell, Kucharski podręcznik, arkusz, klucz, płyta CD, normy osobowość, otwartość na zmiany, samodzielność, perfekcyjność, napięcie, świadomość norm do badania osób powyżej 16 roku życia
240 Test płynności figuralnej Ruffa RFFT Ruff, Łojek, Stańczak podręcznik, klucz, arkusz, normy płynność niewerbalna, funkcje wykonawcze, neuropsychologia -
243 Przymiotnikowa skala nastroju UMACL Mathews, Chamberlain, Jones, Goryńska podręcznik, klucz, arkusz, normy nastrój -
245 Kwestionariusz „Jak myślę” HIT Barriga, Gibbs, Potter, Liau podręcznik, klucz, arkusze, normy egotystyczne zniekształcenia poznawcze, obwinianie, fatalizm, umniejszanie, kłamstwo normy dla młodzieży amerykańskiej w wieku 14-19 lat
246 Skala aleksytymii TAS-20 Taylor, Bagby, Parker arkusz, klucz nierozumienie uczuć własnych, nierozumienie uczuć cudzych, myślenie konkretne, aleksytymia -
247 Skala typu D - Ogińska-Bulik, Juczyński arkusz, klucz osobowość typu D, negatywna emocjonalność -
248 Kwestionariusz nadziei na sukces KNS Łaguna, Trzebiński, Zięba podręcznik, klucz, arkusz, artykuł, normy nadzieja, skuteczność własna normy opracowane dla licealistów i studentów
249 Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej KKM Plopa podręcznik, klucz, arkusze, normy małżeństwo, komunikacja w małżeństwie, zaangażowanie w małżeństwie, deprecjacja w małżeństwie, wsparcie w małżeństwie -
250 Profil kompetencji społecznych PROKOS Matczak, Martowska arkusze, podręcznik, klucz, normy zaradność społeczna, kompetencje asertywne, kompetencje kooperacyjne, kompetencje towarzyskie, kompetencje społecznikowskie -
251 Skala przywiązania do organizacji Meyera i Alen - Meyer, Alen, Bańka, Wołoska, Bazińska, Spik, Klincewicz artykuł, arkusz, klucz, skrypt przywiązanie afektywne, przywiązanie normatywne, trwałość -
252 Globalna Skala Nasilenia Tików YGTSS Stefanoff, Wolańczyk artykuł (zawiera arkusz) tiki ruchowe, tiki wokalne -
253 Kwestionariusz ról zespołowych Belbin - Belbin arkusz, klucz, opis, normy zespół, role grupowe, role zespołowe -
254 Mapa asertywności - Król-Fijewska arkusz, klucz asertywność, obrona granic, ekspresja -
255 Skale samooceny jakości procesu doradztwa zawodowego SOSWD Bańka książka (zawiera pytania i klucz) zdolności komunikacyjne i emocjonalne, zarządzenie procesem, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, kompetencje społeczne, kompetencje eksperckie -
256 Skala samoskuteczności w karierze międzynarodowej SSKM Bańka, Zientek książka (zawiera pytania, klucz i normy), artykuł samoskuteczność, kompetencje życiowe, kompetencje zawodowe, kontrola zdarzeń -
257 Skala otwartości na karierę międzynarodową SOKM Bańka, Goździewicz książka (zawiera pytania, klucz i normy), artykuł gotowość do eksploracji, otwartość, akceptacja kosztów, determinacja, fascynacja wyzwaniami -
258 Skala motywacji osiągnięć w karierze międzynarodowej SMOKM Bańka, Miąsek książka (zawiera pytania, klucz i normy), artykuł motywacja osiągnięć, unikanie porażki, samorealizacja, perfekcjonizm, -
259 Krótka metoda oceny radzenia sobie z chorobą KMOROSZCH Jodko, Kokoszka, Radzio arkusz, klucz, artykuł radzenie sobie, styl zorientowany na rozwiązanie, styl zorientowany na unikanie, styl zorientowany na emocje -
260 1. Kwestionariusz poglądów wobec rygoryzmu moralnego2. Kwestionariusz postaw wobec norm moralnych 1. PRM, 2. PNM Poznaniak arkusz, klucz, normy rygoryzm moralny, normy moralne (pomaganie, zemsta, wina, własność, kradzież, namawianie do złego) -
261 Skala wglądu w chorobę SWC Dębowska, Grzywa artykuł, arkusz wgląd w chorobę psychiczną, wgląd w objawy, świadomość potrzeby i efektów leczenia -
263 Test Giessen GT Beckmann, Braahler, Enerhard podręcznik, klucz, arkusz, normy obraz siebie, rezonans społeczny, dominacja, kontrola, nastrój, otwartość, diagnostyka relacji test do badania osób dorosłych
266 Skala kontroli działania ACS-90 Kuhl, Marszał-Wiśniewsk arkusz, klucz, artykuł, normy realizacja celów, orientacja na działanie, orientacja na stan, zaangażowanie, wahanie -
267 Skala do pomiaru nieśmiałości - Kędzierska, Znajmiecka-Sikora, Kaflik-Pieróg artykuł (zawiera pytania i rozkład odpowiedzi w polskiej próbie) nieśmiałość, postawy wobec nieśmiałości, sytuacje wzbudzające nieśmiałość -
268 Systemy rodzinne - Ryś podręcznik, arkusz, klucz, normy środowisko rodzinne, style wychowania -
270 Kwestionariusz poczucia bezpieczeństwa KPB Uchnast arkusz, klucz, opis, normy poczucie bezpieczeństwa, poczucie bliskości, poczucie stabilności, zaufanie do siebie -
272 Typ osobowości wg Myers-Briggs MBTI Myers, Briggs arkusz, klucz, opis osobowość, typologia osobowości, ekstrawersja-introwersja, poznanie-intuicja, myślenie-odczuwanie, osądzanie-obserwacja -
276 Klimat organizacyjny i jego pomiar - Paluchowski arkusz, klucz, artykuł, normy klimat organizacyjny, relacja przełożony-podwładny, ryzyko i konflikt, rywalizacja, postawa wobec rywalizacji -
277 Klasa wobec mnie. ja wobec klasy KWM Zwierzyńska, Matuszewski podręcznik, arkusz, klucz, normy stosunki szkolne, wsparcie, zagrożenie, docenianie, egocentryzm, agresywność, asymilacja, izolacja normalizacja przeprowadzona na dzieciach w wieku 10-15 lat
279 Kwestionariusz objawowy S-II i O OS-II Aleksandrowicz, Rewer artykuł, arkusz, klucz, normy zaburzenia nerwicowe, chwiejność emocjonalna, zaburzenia snu, zaburzenia somatyzacyjne, dysfunkcje seksualne, zaburzenia osobowości -
280 Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć - Wiederszal-Bazyl artykuł, arkusz, klucz motywacja osiągnięć, unikanie porażek -
283 Skala postaw „być” i „mieć” SPBiM Grulkowski podręcznik, arkusz, klucz, normy orientacje egzystencjalne, postawa „być”, postawa „mieć” -
284 Dziecięca skala rozwojowa DSR Matczak, Jaworowska, Ciechanowicz, Fecenec, Stańczak, Zalewska podręcznik + aneks, arkusz, klucz, normy inteligencja sensoryczno-motoryczna, temperament niemowląt, zaburzenia neurologiczne niemowląt do badania dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat
285 Kwestionariusz nastawienia regulacyjnego RFQ Higgins, Doliński arkusz, artykuł, klucz nastawienie promocyjne, nastawienie prewencyjne, -
288 Skala samooceny Morrisa Rosenberga SES Rosenberg, Dzwonkowska, Lachowicz-Tabaczek, Łaguna podręcznik, arkusz, klucz, artykuł, normy samoocena arkusz do SES jest bezpłatny, można go pobrać spod adresu http://www.practest.com.pl/files/SES_arkusz.pdf
289 Narzędzia do pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem NPSR Ogińska-Bulik, Juczyński podręcznik, arkusz, klucz, normy osobowość stresowa, osobowość typu D, radzenie sobie ze stresem sygnatura zawiera pięć narzędzi:1. PSS-10 (Skala odczuwanego stresu)2. COPE (Wielowymiarowy inwentarz do pomiaru radzenia sobie ze stresem)3. MiniCOPE (Inwentarz do pomiaru radzenia sobie ze stresem)4. JSR (Jak sobie radzisz?)5. DS14 (Skala do pomiaru typu D)arkusze do COPE i MiniCOPE są bezpłatne, można pobrać je spod adresów http://www.practest.com.pl/files/Arkusz%20COPE.pdf oraz http://www.practest.com.pl/files/Arkusz%20Mini-COPE.pdf
291 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella - wersja 1 CFT 1-R Koć-Januchta arkusze, podręcznik, klucz, normy inteligencja płynna, niewerbalny test obrazkowy do badania dzieci w wieku 4-9 lat, badanie jest ograniczone czasowo
292 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella - wersja 2 CFT 20-R Stańczak arkusze, pomoce, podręcznik, klucz, normy inteligencja płynna, niewerbalny test obrazkowy do badania osób powyżej 8 roku życia
293 CFT 3. Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella - wersja 3 CFT 3 Matczak, Martowska podręcznik, pomoce, arkusze, klucz, normy inteligencja płynna, niewerbalny test obrazkowy do badania osób dorosłych
294 Ocena dojrzałości szkolnej - Janiszewska podręcznik, arkusz, klucz, normy dojrzałość szkolna w zakresie: dojrzałości fizycznej, lokomocji, manipulacji, grafomotoryki, lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, myślenia, mowy, pamięci, uwagi, procesów emocjonalno-motywacyjnych i społecznych do badania dzieci wstępujących do szkoły
295 Kwestionariusz metafory czasu KMC Sobol-Kwapińska podręcznik, arkusz, klucz, normy orientacja temporalna, postawa wobec czasu, emocjonalne ustosunkowanie do czasu -
297 Bateria testów do badania funkcji językowych i komunikacyjnych prawej półkuli mózgu RHLB-PL Bryan, Łojek podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, płyta CD, normy dysfunkcje prawej półkuli, deficyty neuropsychologiczne, wnioskowanie, metafory, prozodia -
298 Kwestionariusz retrospektywnej oceny postaw rodziców KPR-Roc Plopa arkusze (arkusz pytań, arkusz obliczeniowy), podręcznik, normy rodzina, stosunki rodzinne, postawy rodzicielskie -
299 Test bajek FTT Coulacoglou podręcznik, arkusz, pomoce, normy stosunki rodzinne, potrzeba ochrony, potrzeba aprobaty, lęk, agresja, obraz siebie, mechanizmy obronne metoda projekcyjna oparta na teorii psychoanalitycznej oraz relacji z obiektem; normy wyłącznie greckie dla dzieci w wieku 6-12 lat; podręcznik zawiera wskazówki interpretacyjne
300 Wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracą AVEM Scharschmidt, Fischer, Rongińska, Gaida, „Altasoft” podręcznik, arkusz, klucz, normy zaangażowanie zawodowe, odporność psychiczna, strategie zwalczania sytuacji problemowych, emocjonalny stosunek do pracy -
301 Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych - Bogdanowicz, Kalka, Sajewicz-Radtke, Radtke, Karasiewicz podręcznik, arkusz, klucz, normy kompetencje wzrokowe, integracja wzrokowo-słuchowa, język, czytanie, pisanie przeznaczony do badania dzieci 8-letnich (uczniów klas II)
302 Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich Bateria-5/6 Bogdanowicz, Kalka, Sajewicz-Radtke, Radtke podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientacja w przestrzeni, motoryka mała i duża, umiejętności samoobsługowe, kontrola emocji, rozwój społeczny, rozwój poznawczy do badania dzieci w wieku 5-6 lat
303 Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich - wersja skrócona Bateria-5/6 S Bogdanowicz, Kalka, Sajewicz-Radtke, Radtke podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientacja w przestrzeni, motoryka mała i duża, umiejętności samoobsługowe, kontrola emocji, rozwój społeczny, rozwój poznawczy do badania dzieci w wieku 5-6 lat
304 Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich Bateria-8 Bogdanowicz, Kalka, Sajewicz-Radtke, Radtke podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, integracja percepcyjno-motoryczna, czytanie, pisanie, pamięć wzrokowa, pamięć fonologiczna do badania dzieci w wieku 8 lat
305 Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich - wersja skrócona Bateria-8S Bogdanowicz, Kalka, Sajewicz-Radtke, Radtke podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, integracja percepcyjno-motoryczna, czytanie, pisanie, pamięć wzrokowa, pamięć fonologiczna do badania dzieci w wieku 8 lat
306 Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat Bateria-10/12 Bogdanowicz, Kalka, Karpińska, Sajewicz-Radtke, Radtke podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, integracja percepcyjno-motoryczna, czytanie, pisanie, pamięć wzrokowa, pamięć fonologiczna do badania dzieci w wieku 10-12 lat
307 Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjum Bateria GIM Bogdanowicz, Kalka, Karpińska, Sajewicz-Radtke, Radtke podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, integracja percepcyjno-motoryczna, czytanie, pisanie, pamięć wzrokowa, pamięć fonologiczna do badania młodzieży gimnazjalnej
308 Wielowymiarowy kwestionariusz samooceny MSEI O'Brien, Epstein, Fecenec arkusz + klucz, podręcznik, normy samoocena ogólna, samooceny cząstkowe, poczucie własnej wartości -
309 Kwestionariusz gotowości do zmiany - Kriegel, Brandt, Brzezińska, Paszkowska-Rogacz artykuł, arkusz, klucz gotowość do zmiany, pomysłowość, pewność siebie, optymizm, adaptacja, ryzyko, tolerancja niepewności -
310 Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej DYSLEKSJA 3 Bogdanowicz, Jaworowska, Krasowicz-Kupis, Matczak, Pelc-Pękala, Pietras, Stańczak, Szczerbiński podręcznik, arkusz, pomoce, normy czytanie, pisanie, umiejętności fonologiczne, szybkie nazywanie metoda zawiera 10 testów:1. Czytanie Sensownych Słów III2. Łatysz3. Czytanie ze Skreśleniami4. Domek Krasnoludków5. Dyktando III6. Uzupełnianie Zdań7. Usuwanie Fonemów III8. Nieznany Język9. Zetotest10. Test Szybkiego Nazywania
311 Kwestionariusze Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej KKMiP Kaźmierczak, Plopa podręcznik, arkusze, klucze, normy komunikacja małżeńska, komunikacja partnerska, wsparcie, zaangażowanie, komunikacja w związku podręcznik zawiera normy dla małżeństw, nie dla innych form związków
312 Skala fundamentalizmu religijnego SFR Altermeyer, Hunsberger, Besta, Błażek arkusz, artykuł, klucz, normy fundamentalizm religijny -
313 The Cambrigde Prospective Memory Test CAMPROMPT Wilson, Emslie, Foley, Shiel, Watson, Hawkins, Groot, Evans podręcznik, arkusz, normy pamięć prospektywna, uwaga, funkcje wykonawcze metoda w języku angielskim
314 Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego KPAD Szczucka arkusze, artykuł, klucz, normy perfekcjonizm, perfekcjonizm adaptacyjny, perfekcjonizm dezadaptacyjny -
315 MINIMENTAL – Krótka skala oceny stanu umysłowego MMSE Folstein, Folstein, Fanjiang, Stańczak podręcznik, arkusz, klucz, normy funkcjonowanie poznawcze, neuropsychologia, demencja, otępienie, orientacja w miejscu i czasie, pamięć, uwaga, liczenie, nazywanie, przypominanie, rozumienie, czytanie, pisanie, rysowanie -
316 Człowiek w pracy CwP Matczak, Jaworowska, Fecenec, Stańczak, Bitner podręcznik, arkusz, klucz, normy doradztwo zawodowe, poczucie umiejscowienia kontroli w pracy, rekrutacja, selekcja, poczucie skuteczności, poczucie zależności -
317 Test głośnego czytania „Dom Marka” - Bogdanowicz podręcznik, klucz, normy głośne czytanie, jakość umiejętności czytania, rozumienie czytanego tekstu, trudności w czytaniu test do badania dzieci kończących I klasę szkoły podstawowej
319 Kwestionariusz roszczeniowości K-R Piotrowski, Żemojtel-Piotrowska artykuł, arkusz, klucz, normy roszczeniowość, mściwość, walka o swoje, zobowiązania -
320 Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-26 Aleksandrowicz, Klasa, Sobański, Stolarska podręcznik, artykuł, arkusz, normy zaburzenia nerwicowe -
326 Skala metapoznawczego Ja MJ-40 Brycz, Karasiewicz podręcznik (zawiera arkusz, klucz i normy) metapoznanie, metapamięć, wgląd w tendencyjności spostrzegania -
327 Kwestionariusz ruminacji - Baryła, Wojciszke artykuł, arkusz, klucz ruminacja, niechciane myśli o sobie, niechciane myśli o świecie -
328 Skala Ja cielesnego Skala J-C Mirucka arkusz, artykuł, klucz, normy akceptacja cielesności, eksponowanie kobiecości, intymność, stosunek do jedzenia i wagi ciała kwestionariusz przeznaczony tylko dla kobiet
330 Profil sprawności grafomotorycznych - Domagała, Mirecka podręcznik, arkusz, pomoce, „klucz” ocena czynności grafomotorycznych, ocena wytworów czynności grafomotorycznych „klucz” zawiera opis zjawisk normatywnych i niepożądanych
331 Skale oceny rodziny SOR Margasiński arkusz, klucz, podręcznik, artykuł, normy rodzina, elastyczność rodziny, spójność rodziny, komunikacja w rodzinie, zadowolenie z życia rodzinnego polska adaptacja testu „FACES-IV” Olsona; do badania osób od 12 roku życia
333 Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN Watson, Clark, Brzozowski arkusz, klucz, podręcznik, normy emocje pozytywne, emocje negatywne, stany emocjonalne, cechy afektywne -
335 Kwestionariusz umiejętności komunikacyjnych REK Retowski arkusz, klucz, normy umiejętności komunikacyjne, komunikacja retoryczna, komunikacja ekspresywna, komunikacja konwencjonalna -
336 Kwestionariusz relacji rodzinnych (wersja dla młodzieży) KRR Plopa, Połomski arkusz, podręcznik, normy rodzina, stosunki rodzinne, postawy rodzicielskie metoda zawiera 6 rodzajów arkuszy: rodzina jako całość, rodzice jako para małżeńska, relacje z matką, relacje z ojcem, ja w oczach matki, ja w oczach ojca; do badania młodzieży w wieku 15-20 lat
337 Skala ryzyka dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły SRD-6 Bogdanowicz, Kalka arkusz, podręcznik, normy specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, motoryka mała, motoryka duża, funkcje wzrokowe, funkcje językowe, percepcja, ekspresja, uwaga -
339 Kwestionariusz poczucia stresu KPS Plopa, Makarowski arkusz, klucz, podręcznik, normy poczucie kontroli, stres wewnętrzny, stres zewnętrzny, napięcie emocjonalne -
341 Test fluencji słownej TFS Biechowska, Treder opis (zawiera instrukcję, sposób obliczania wyników i normy) płynność werbalna, giętkość myślenia, przerzutność uwagi -
342 Kwestionariusz preferencji zawodowych JOB-6 Retowski arkusz, klucz, skrypt, normy poradnictwo zawodowe, orientacja zawodowa, teoria Hollanda, czyste typy zawodowe -
343 Test rozumienia emocji TRE Matczak, Piekarska podręcznik, arkusz, pomoce, klucz, skrypt, normy inteligencja emocjonalna, kompetencje społeczne -
345 Zestaw metod diagnozy lateralizacji - Radtke podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy lateralizacja, dominacja oka, dominacja ręki, dominacja nogi do badania dzieci
347 Testy czytania dla sześciolatków - Krasowicz-Kupis podręcznik, arkusz, klucz, normy ocena umiejętności czytania (poziom, poprawność, tempo, technika, strategia, rozumienie), nazywanie, przetwarzanie fonologiczne -
348 Doradca nauczyciela sześciolatków [Skala gotowości szkolnej] SGS Frydrychowicz, Koźniewska, Matuszewski, Zwierzyńska podręcznik, pomoce, płyta CD, normy gotowość szkolna -
349 Kwestionariusz postaw życiowych KPŻ Klamut podręcznik, arkusz, klucz, normy sens życia, poszukiwanie celów, akceptacja śmierci, kontrola życia, pustka egzystencjalna -
350 Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzń Osobowości z Osi II DSM-IV SCID-II First, Gibbon, Spitzer, Williams, Benjamin, Zawadzki, Popiel, Pragłowska podręcznik (zawiera wskazówki interpretacyjne), arkusz, pomoce zdrowie, osobowość, zaburzenia osobowości -
351 Skala inteligencji Wechslera dla dorosłych WAIS-R(PL) Brzeziński, Gaul, Hornowska, Jaworowska, Machowski, Zakrzewska podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy inteligencja ogólna do badania osób od 16. roku życia; metoda daje wyniki w skali słownej i bezsłownej oraz w czynnikach: rozumienie werbalne, organizacja percepcyjna, pamięć, odporność na dystraktory
352 Skala inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-R(PL) Matczak, Piotrowska, Ciarkowska podręcznik, arkusz, klucz, pomoce, normy inteligencja ogólna do badania dzieci w wieku 6-16 lat; metoda daje wyniki w skali słownej i bezsłownej
353 Test Rysowania Zegara - Shulman i in. arkusz, klucz, normy deficyty poznawcze, neuropsychologia na odwrocie arkusza zamieszczono instrukcję, sposób punktowania i określenia normy
354 Skala do badania inteligencji - Terman, Merrill, Skrzypek-Siwińska, Bogdanowicz arkusz, podręcznik, pomoce, klucz, normy inteligencja dziecka do badania dzieci w wieku 2-5 lat; dla dzieci młodszych opracowane są zadania o charakterze wykonawczym, dla starszych – zadania słowne
355 Kwestionariusz stylów przywiązaniowych KSP Plopa podręcznik, arkusze, klucze, normy style przywiązaniowe w relacjach partnerskich do badania osób od 20. roku życia
356 Skala rozwoju psychomotorycznego we wczesnym dziedzięctwie - Brunet, Lezine arkusz, podręcznik, pomoce (zawiera sposób oceny) rozwój psychomotoryczny do badania niemowląt i dzieci w wieku 0-24 miesiące
357 Skala ustosunkowań interpersonalnych SUI Stanik artykuł, arkusz, klucz, normy uległość, zależność, nieufność, akceptacja, relacje interpersonalne -
358 Obrazkowy test frustracji Rosenzweiga dla dorosłych - Rosenzweig arkusz, podręcznik, klucz frustracja, agresja, zaspokojenie potrzeb metoda projekcyjna
359 Kwestionariusz do badania dyskomfortu psychicznego w kryzysie adolescencyjnym KKM Oleszkowicz artykuł, arkusz, klucz, normy kryzys adolescencyjny, dyskomfort psychiczny, kryzys dorastania, kryzys wieku młodzieńczego do badania młodzieży w wieku 17-25 lat
360 Kwestionariusz do badania buntu młodzieńczego KBM Oleszkowicz artykuł, arkusz, klucz, normy bunt młodzieńczy (zachowania agresywne i nieagresywne, używanie substancji psychoaktywnych, manifestacja buntu) do badania młodzieży w wieku 14-19 lat
361 Ocena lateralizacji czynności ruchowych - Bogdanowicz, Klima, Bala podręcznik (zawiera metody oceny i interpretacji), pomoce lateralizacja czynności ruchowych metoda do badania dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym

 

Ostatnio modyfikowane: 25.10.2014